Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
droga_do_naglowek

.

INFORMACJE O PROJEKCIE


Tytuł projektu:

Droga do samodzielności


Beneficjent:

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

„Pomóż nie będę sam" w Nowej Soli

Miejsce realizacji projektu:

Ośrodek Oparcia Społecznego w Nowej Soli

Obszar realizacji projektu:

Powiat nowosolski

Źródło finansowania:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” Kierunek pomocy 2.

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu:

Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Nazwa zadania:

Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Cel projektu:

Wzrost samodzielności 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu

nowosolskiego o min. 3 % - wg "Kwestionariusza oceny realizacji Indywidualnego

Planu Działania oraz oceny postępów w rehabilitacji uczestnika projektu".

Rodzaj projektu:

Projekt wieloletni

Termin realizacji projektu:

01 marca 2022 r. - 31 marca 2025 r.

Formy wsparcia realizowane w projekcie

• Trening mieszkalnictwa

• Trening mieszkalnictwa poza placówką z wyjazdem

Wsparcie psychologiczne

• Mentoring – konsultacje

Harmonogram realizacji projektu 2022 / 2023

• Trening mieszkalnictwa – 01.05.2022 – 31.03.2023 w trybie ciągłym (codziennie) z wyłączeniem 14-16.09.2022.

• Trening mieszkalnictwa poza placówką z wyjazdem – 14-16.09.2022.

• Wsparcie psychologiczne - 01.05.2022 – 31.03.2023 w trybie ciągłym (w zależności od potrzeb – 120 godz.).

 Mentoring – konsultacje - 01.05.2022 – 31.03.2023 (wsparcie pośrednie, cykliczne 2 godz./miesiąc).

Rekrutacja do projektu

• Projekt jest skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawno - ścią intelektualną.

• Udział w projekcie jest bezpłatny.

• Nabór zamknięty ograniczony do podopiecznych Beneficjenta.

• Wymagane dokumenty: Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, wypełnione i podpisane formularze rekrutacyjne.

• Ilość uczestników projektu – 60 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów przeprowadzany jest nabór uzupełniający, w przypadku większej niż 60 tworzona jest lista rezerwowa.

• Kryteria naboru

• Sposób kwalifikacji do udziału w projekcie: komisyjny

• Tryb kwalifikacji:

- ocena spełniania wymogów formalnych,

- ocena spełniania wymogów merytorycznych:

a) kryterium główne - ocena sytuacji materialnej, rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, a także zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb – kryterium uznaniowe (każdy członek Komisji przyznaje od 0 do 10 punktów),

b) kryterium premiujące: ilość i wiek opiekunów faktycznych (od o do 20 punktów).

Całkowita wartość projektu:

I etap (01.05.2022 – 31.03.2023): 574 353,13 zł


Kwota dofinansowania ze środów PFRON:

I etap (01.05.2022 – 31.03.2023): 568 608,00 zł


% dofinansowania:99,00


Numer umowy: ZZO/000134/04


Krótka charakterystyka projektu:

Projekt kierowany jest do dorosłych osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością intelektualną

z terenu powiatu nowosolskiego, podopiecznych beneficjenta, uczestników Warsztatów Terapii

Zajęciowej w Nowej Soli. Uczestnicy projektu podczas treningu mieszkalnictwa podnoszą

posiadany poziom sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania

kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych. Nabywają nowe umiejętności lub

rozwijają już posiadane z zakresu: prawidłowych relacji ze współmieszkańcami, planowania

i zarządzania czasem, podziału ról, prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym

sprzątania i przygotowywania posiłków oraz zakupów, a także ubierania się i utrzymywania

higieny osobistej, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

W projekcie bierze udział 60 uczestników. Podstawowym wsparciem udzielanym uczestnikom

projektu jest trening mieszkalnictwa przygotowujący do samodzielnego (lub wspieranego w

niewielkim zakresie przez osobistych asystentów osoby niepełnosprawnej) pobytu w

„swoim” przyszłym, docelowym mieszkaniu. Uczestnicy objęci wsparciem długoterminowym

to osoby, których trudna sytuacja rodzinna i potencjał wymagają szybkiego usamodzielnienia

do wyżej określonego poziomu. Osoby objęte wsparciem krótkookresowym oprócz wsparcia

trenerów korzystać będą z przykładu, wiedzy i doświadczenia uczestników projektu

zakwaterowanych na pobyt długookresowy. Działania projektowe (z wyjątkiem treningu

wyjazdowego) realizowane są w placówce "Ośrodek Oparcia Społecznego",mieszczącej

się w budynku w pełni dostosowanym do realizacji treningu mieszkalnictwa dla osób

niepełnosprawnych. W mieszkaniu wspomaganym prowadzonym w ramach w/w placówki

jednorazowo zakwaterować można 6 osób. Każdy z uczestników może liczyć na wsparcie

psychologiczne, a także w czasie trwania całego projektu dwukrotnie weźmie udział w

treningu wyjazdowym (poza Ośrodkiem Oparcia Społecznego). Trening mieszkalnictwa w

placówce prowadzony jest z grupą pięciu osób przez jednego trenera, a wyjazdowy z grupą

40 osobową projektu przez 10 trenerów. Trening prowadzony jest w grupie, ale musi

uwzględniać opracowany dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania

dostosowany do jego potrzeb i potencjału. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem

wcześniej realizowanego projektu „Nasze mieszkanie – nasza przyszłość” i wykorzystuje

zdobyte w nim doświadczenie do przygotowania uczestników Warsztatów Terapii

Zajęciowej do samodzielnego życia przy niewielkim wsparciu asystentów. Dodatkowym

atutem (wartością dodaną) projektu jest „wytchnienie” rodziców/opiekunów. Celem

Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę Sam” jest działanie

na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie

warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenie ich ku aktywnemu

życiu społecznemu. Dzięki wsparciu PFRON i wysokokwalifikowanej kadrze projekt

„Droga do samodzielności” jest kolejnym działaniem Stowarzyszenia wpisującym

się w założony cel.

aktualne informację 

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!