Mieszkanie wspomagane


Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

PRACOWNIE

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego dla 65 osób niepełnosprawnych.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w 13 pracowniach:Gospodarstwa domowego 

Do zada? pracowni gospodarstwa domowego nale?y planowanie i przygotowywanie od strony kulinarnej: ?wi?t Wielkanocnych i Bo?ego Narodzenia oraz uroczysto?ci, takich jak: zabawa karnawa?owa, t?usty czwartek, Walentynki, Dzie? Kobiet, Dzie? Wiosny, festyn rodzinny, Andrzejki, Rocznica Otwarcia WTZ po??czona z zabaw? sylwestrow?, bal karnawa?owy. Uczestnicy pracowni przygotowuj? potrawy, kt�re uwzgl?dniaj? specyfik? uroczysto?ci, dekoruj? te potrawy, piek? ciasta, do kt�rych wykorzystuj? przygotowane wcze?niej p�?produkty w postaci przetwor�w z warzyw i owoc�w, przygotowuj? potrawy cateringowe, przyjmuj? i obs?uguj? go?ci. Przez ca?y rok, potrawy sporz?dzane w pracowni degustuj? uczestnicy, kt�rzy przygotowuj? je oraz zamiennie, pracuj?cy w innych pracowniach warsztatu. Pocz?stunek obejmuje czynno?ci nakrywania i podawania do sto?u oraz wykonywania wszelkich prac porz?dkowych z tym zwi?zanych. W ramach pracowni gospodarstwa domowego organizowane s? wyjazdy na sezonowe zbiory: jag�d (czerwiec/lipiec) oraz na grzyby (wrzesie?/pa?dziernik).

kuchnia-4-mini

Technik r�?nych

W Pracowni Przyrodniczo � Bukieciarskiej realizowany jest program rehabilitacji spo?ecznej i zawodowej. Uczestnicy pod okiem instruktora wykonuj? prace dekoracyjne i okoliczno?ciowe to jest kompozycje z r�?nych materia?�w , stroiki ?wi?teczne girlandy bukiety drzewa , anio?y choinki, dodatki do kompozycji ?wieczniki ozdobne. Uczestnicy ucz? si? pakowa? prezenty dekorowa? wn?trza zwi?zane z r�?nymi okazjami. W sezonie pracuj? w ogrodzie grabi?c, plewi?c kosz? traw? , sadz? , i siej? ro?liny podlewaj?c je i usuwaj?c suche p?dy . Staraj? si? uczy? wyplatania wikliny.

Zdobniczo - introligatorskiej 

Pracownia Zdobniczo - Zajmujemy si? bindowaniem dziennik�w, notes�w, album�w i laminowaniem wizyt�wek, identyfikator�w oraz ci?ciem papieru gilotyn? . Wykonujemy koperty , kartki okoliczno?ciowe, zaproszenia oraz projektujemy albumy na zdj?cia. Potrafimy robi? zak?adki do ksi??ek, ramki z tektury, teczki, a tak?e pi?knie ozdabia? w?asne wytwory - pude?ka, albumy, notesy wykorzystuj?c przy tym r�?ne elementy pasmanteryjne, dziurkacze ozdobne, stemple sylikonowe i ozdoby z filcu. Tworzymy bi?uteri? z zakupionych gotowych p�?produkt�w oraz wykonanych przez nas ozd�b z filcu. Do tworzenia bi?uterii wykorzystujemy r�wnie? korale wykonane w pracowniach ceramicznej i stolarskiej. Doskonalimy, tak?e umiej?tno?ci monta?u i sk?adania pude?ek. Naszym ulubionym zaj?ciem jest obs?uga wykrojnika "Big Shot" oraz tworzenie kompozycji z otrzymanych element�w papieru.


Rob�tek r?cznych i plastyki 

W pracowni rob�tek r?cznych i plastyki uczymy si? wyra?a? tre?? temat�w, prze?y? i uczu? za pomoc? ?rodk�w plastycznych. Poznajemy nowe techniki plastyczne, malujemy na folii i szkle. Malujemy i ozdabiamy przedmiot u?ytkowe i artystyczne, wyroby ceramiczne, drewniane,gipsowe. Uczymy si? szy?, wyszywa?, robi? na szyde?ku. Wykonujemy drobne prace krawieckie, szyjemy patczworki, robimy serwetki, wyszywamy obrazki, robimy gobeliny. W ramach zaj?? uczestnicy maj? mo?liwo?? indywidualnego wypowiadania si? poprzez r�?ne formy aktywno?ci tw�rczej.


robotki-1-mini robotki-2-mini


Ceramiki artystycznej 

Podczas codziennych zaj?? w pracowni ceramiki artystycznej kszta?towane jest poczucie estetyki, pi?kna i wyra?ania w?asnej ekspresji tw�rczej. Uczestnicy ucz? si? wykorzystywa? w?asne umiej?tno?ci do tworzenia przedmiot�w artystycznych i u?ytkowych. Udzia? w zaj?ciach ma bardzo du?e w?a?ciwo?ci terapeutyczne: rozwija wyobra?ni?, poczucie smaku i estetyki, doskonali sprawno?ci manualne, usprawnia percepcj? wzrokow? i wzrokowo-ruchow?, kszta?tuje cierpliwo??, wytrwa?o?? oraz poczucie odpowiedzialno?ci za w?asn? prac? i powierzone mienie. Podnoszenie samodzielno?ci, wiary we w?asne mo?liwo?ci, warto?? i przydatno?? spo?eczn?. Uczestnicy zdobywaj? wiedz? na temat surowca, jakim jest glina, zasad procesu jej obr�bki i metod zdobienia(rycie wzor�w, szkliwienie, topienie szkie?, malowanie angobami i farbami podszkliwnymi, doklejanie ozd�b, tuszowanie). Podczas zaj?? tworzymy r�?nego rodzaju artyku?y ozdobne ( figurki, obrazki, zawieszki, rze?by) i u?ytkowe (misy, patery, miseczki, kubki, talerzyki, wazony). Mo?liwo?? udzia?u i obserwacji w ca?ym procesie powstawania wyrob�w z gliny, daje uczestnikom wiele satysfakcji, Szczeg�lnie mo?liwo?? korzystania z gotowych (wypalonych, szkliwionych) przedmiot�w.

ceramika-1-mini ceramika-2-mini


Multimedialno - biurowej 

Zaj?cia w pracowni multimedialno � biurowej stanowi? dla uczestnik�w codziennie nowe wyzwania. Cz??ci z nas komputer pomaga uczy? si? podstawowych rzeczy takich jak: czytanie, pisanie, liczenie, poznawanie nowego s?ownictwa. Innym pozwala rozwija? pasje jakimi s?: obrazy, fotografia, film,  muzyka i wiele innych. Z uwagi na biurowy charakter w pracowni multimedialno- Biurowej zawsze co? si? dzieje: przepisujemy dokumenty, drukujemy, kserujemy i roznosimy wszystko co jest niezb?dne dla funkcjonowania Warsztatu jak i naszej pracowni. Ponadto, du?o czasu po?wi?camy na kszta?towanie umiej?tno?ci poruszania si? w sieci internetu i korzystania z jej zasob�w. Jeste?my okiem i uchem Warsztatu. Staramy si? wszystkie nasze wycieczki i wydarzenia w Warsztacie dokumentowa? za pomoc? r�?nych form multimedialnych. Wsp�?pracujemy ze wszystkimi pracowniami: dokonujemy konserwacji oraz naprawy

komputery-1-mini komputery-2-mini


Porz?dkowa

Zadaniem pracowni po??dkowej jest utrzymanie czysto?ci i porz?dku w warsztacie (toalety, korytarz, szatnia, pomieszczenia biurowe i gospodarcze), dba?o?? o sprz?t gospodarczy oraz planowanie i zakup ?rodk�w higienicznych i chemicznych ?rodk�w czysto?ci. 


pracownie pracownie

Stolarskiej 

W pracowni stolarskiej uczymy si? pos?ugiwa? wieloma narz?dziami i maszynami. Dlatego w naszej pracy bardzo wa?ne jest przestrzeganie zasad Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy, wzajemnej pomocy i dobrej wsp�?pracy. Najcz??ciej pracujemy jak w manufakturze; dzielimy prac? wg naszych mo?liwo?ci i umiej?tno?ci, wykonuj?c takie zadania jak: czyszczenie, ci?cie i wy?ynanie, szlifowanie, frezowanie, ??czenie materia?u, impregnowanie, malowanie wykonywanych wyrob�w. Nasze prace to: breloczki, szafki na klucze, meble ogrodowe, karmniki, studzienki ogrodowe, skrzyneczki na kwiaty, budy dla ps�w,w�zki ogrodowe, p�?ki, donice, pergole, ramki, w�z drabiniasty na ko?ach, modele wie?y Eiffela z patyczk�w bambusowych, zabawki drewniane. Wykonujemy tak?e naprawy, prace porz?dkowe i konserwatorskie w Warsztacie. Po?o?yli?my kafelki na podje?dzie. Ch?tnie pracujemy w lesie. Aktualnie uczymy si? pos?ugiwa? ?upark? i przygotowujemy drewno kominkowe.

Przygotowania zawodowego

....


Rehabilitacja

Dodatkowo wszyscy uczestnicy WTZ bior? udzia? w zaj?ciach sportowo - rehabilitacyjnych. Rehabilitacja maj?ca na celu usprawnianie fizyczne, odbywa si? w r�?norodny spos�b. Zaj?cia s? zr�?nicowane, z wykorzystaniem wielu metod i rodzaj�w ?wicze?. Najcz??ciej ?wiczenia odbywaj? si? na salce rehabilitacyjnej. S? to ?wiczenia indywidualne dobrane na podstawie zalece? fizjoterapeuty. Uwzgl?dniono w nich sprawno?? fizyczn?, stan zdrowia oraz realne mo?liwo?ci uczestnik�w. Ponadto wszyscy uczestnicy WTZ przychodz? na zaj?cia grupowe wed?ug ustalonego harmonogramu. Urozmaiceniem rehabilitacji s? r�wnie? wyj?cia na basen. Dodatkowo odbywaj? si? r�wnie? zaj?cia na sali gimnastycznej. Uczestnicy maj? mo?liwo?? rozwijania umiej?tno?ci wsp�?dzia?ania w grupie, nauk? zdrowej rywalizacji, godnego wygrywania i przegrywania, rozwijanie samodzielno?ci i wiary we w?asne si?y, stymulacje rozwoju, radzenie sobie z sob? samym i innymi lud?mi. Uczestnicy przygotowywani s? i bior? udzia? w licznych olimpiadach i zawodach sportowo rekreacyjnych. Dodatkow? form? rehabilitacji s? r�wnie? zaj?cia na ?wie?ym powietrzu np. Tai-Chi, Nordic Walking, wycieczki rowerowe.


 

Wesprzyj nasze dzia?ania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZI?KUJEMY !!!