CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOÅšCI STOWARZYSZENIA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „POMÓZ NIE BĘDĘ SAM” w NOWEJ SOLI 

Stowarzyszenie powstało w 2005 roku. W tym samym roku stało się organizacja pożytku publicznego. Główne cele i obszary naszej działalności to:

I. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością
1. W roku 2006 dzięki zorganizowaniu meczu dobroczynnego pozyskano środki na wkład własny i utworzono Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 uczestników. Warsztat od grudnia 2018 roku został powiększony i dziś uczęszcza do niego 65 osób. Jest największą tego typu placówką w województwie lubuskim. Stowarzyszenie jest właścicielem budynku WTZ, pomaga w jego utrzymaniu i remontach. W 2017 roku wspomogło remont nowej pracowni stolarskiej i dachu w kwocie 90.000 zł.
2. Realizacja projektu „Drogi do samodzielności” w 2010 roku, we współpracy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim (warsztaty zawodowe).
3. W 2011 roku realizacja projektu „Mój plan na życie: być niezależnym” we współpracy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim(warsztaty zawodowe).
4. W 2011 roku realizacja zadania „Chcę to umieć” - zadanie współfinansowane przez PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego oraz zadania pn. „Pracuję w manufakturze” – zadanie współfinansowane przez PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego (warsztaty zawodowe).
5. W 2012 roku „Jestem w pracy” – zadanie współfinansowane przez PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego (warsztaty zawodowe).
6. „Uczę się pracy” i „Zimowe warsztaty” w roku 2013, we współpracy z Województwem Lubuskim (warsztaty zawodowe).
7. W roku 2014„Dalej w pracy 1” we współpracy z Województwem Lubuskim.
8. W 2015 roku „Teraz MY”, we współpracy z Województwem Lubuskim(warsztaty zawodowe).
9. „Teraz MY II” w roku 2016, we współpracy z Województwem Lubuskim(warsztaty zawodowe).
10. W 2018 roku „Sami dla siebie” – grant z Gminy Nowa Sól – Miasto (warsztaty zawodowe).
11. W 2019 roku „Oczekiwana zmiana miejsc” - grant z Gminy Nowa Sól – Miasto (warsztaty zawodowe).
II. Normalizowanie sytuacji osób z niepełnosprawnością poprzez organizowanie różnorodnych imprez integracyjnych i działań, których celem jest integrowanie osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną, młodzieżą, dziećmi, na różnych płaszczyznach: np. dbałości o kulturę narodową, na płaszczyźnie sportu i rekreacji, wspólnej pracy, zabawy itp.:
1. Dwukrotnie w roku 2010 i 2011 zorganizowano „Święto Polskiej Niezapominajki” środowiskowa imprezę integracyjną, we współpracy z Urzędem Miasta Nowa Sól, z Nowosolskim Domem Kultury i Muzeum Miejskim
2. Od 2012 roku cyklicznie co rok organizujemy, w partnerstwie z Fundacją Twórczości Ludowej CEPELIADA, dwudniowy Festiwal Twórczości Ludowej i Jadła Regionalnego CEPELIADA, z Loterią Fantową, występami osób z niepełnosprawnością, wystawą ich prac.
3. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w 2008, 2009, 2011 roku we współpracy z Powiatem Nowosolskim i w 2010 we współpracy z Lubuskim Urzędem.
4. Od 2013 roku cykliczna coroczna realizacja „Biegu na przekór” podczas Półmaratonów Solan.
5. W 2019 roku projekt pn. „Ogródek integracyjny” z Fundacji TESCO.
III. Wyrównywanie szans, tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością:
1. W 2007 roku, w ramach realizacji programu „Pegaz 2003” – realizowanego we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatem Nowosolskim - zakupiono pierwszy pojazd do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Zakup pojazdu.
2. W styczniu roku 2014 zakupiono kolejny nowy pojazd do WTZ, w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II.
3. W 2008 roku zakupiono dodatkowy sprzęt rehabilitacyjno-sportowy do sali ćwiczeń rehabilitacyjnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz rowery dla uczestników WTZ.
4. W 2019 roku zakup nowego pojazdu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
IV. Ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności, w tym czynności życia codziennego oraz zaradności życiowej:
1. Pozyskanie od Ministerstwa Skarbu państwa w 2016 roku budynku przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, w celu utworzenia Ośrodka Oparcia Społecznego, z mieszkaniem wspomaganym, pokojem wytchnienia i dodatkowym pomieszczeniem o powierzchni 67 m2 na pracownię przygotowania zawodowego WTZ.
2. Przeprowadzenie z własnych środków remontu budynku za kwotę 400.000 zł,
3. Podpisanie umowy na realizację zadania w ramach EFS pn. Nasze mieszkanie – nasza przyszłość. Dzięki temu od 1 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie uruchomiło wyżej wspomniane mieszkanie wspomagane dla 4 osób i pokój wytchnienia dla dwóch/trzech osób jednorazowo.
V. Propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności - dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim (Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogiki) i Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli.
1. Współpraca w badaniach naukowych.
2. Praktyki studenckie i staże.
3. Udział studentów i pracowników naukowych oraz młodzieży LO w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.
4. Zajęcia sportowe organizowane przez nauczycieli WF i uczniów LO dla podopiecznych stowarzyszenia.
VI. Pomoc osobom bezdomnym, chorym, samotnym – indywidualne przypadki (pomoc w załatwianiu opieki medycznej, ubrań, jedzenia; otoczenie opieką osób niesamodzielnych). VII. Pomoc bezdomnym zwierzętom:
1. Cotygodniowe gotowanie jedzenia dla zwierząt w Domach Tymczasowych Opieki nad Zwierzętami.
2. Adopcja3 bezdomnych psów i dwóch kotów. Załatwienie adopcji dla trójki zwierząt. Jednym psem opiekujemy się aktualnie.
3. Zorganizowanie pomocy w naprawach bud dla psów i kotów, w budowaniu kojców i wybiegu w DTOZ w Solnikach. Wyprowadzanie psów.

----------------------------------------------------------

HISTORIA

Stowarzyszenie Dzieci i MÅ‚odzieży NiepeÅ‚nosprawnej "Pomóż nie bÄ™dÄ™ sam" powstaÅ‚o w 2005 roku. W tym samym roku zostaÅ‚o organizacja pożytku publicznego (nr 80191010642805464341210001). Ze wzglÄ™du na brak Warsztatu Terapii ZajÄ™ciowej dla osób niepeÅ‚nosprawnych w powiecie nowosolskim Stowarzyszenie postanowiÅ‚o pozyskać budynek i zÅ‚ożyÅ‚o wniosek do PFRON o utworzenie WTZ. W 2006 roku Starostwo Powiatowe w Nowej Soli użyczyÅ‚o Stowarzyszeniu na 10 lat budynek parterowy o powierzchni 512 m2, do caÅ‚kowitego remontu i przystosowania dla osób niepeÅ‚nosprawnych. Tego samego roku zÅ‚ożyliÅ›my wniosek do PFRON o utworzenie WTZ dla 50 osób z orzeczeniem o niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przyznano nam 560000 zÅ‚ na remont i wyposażenie pomieszczeÅ„. ZarzÄ…d Powiatu wspomógÅ‚ nas kwotÄ… 190000 zÅ‚. Dodatkowe Å›rodki Stowarzyszenie pozyskaÅ‚o od sponsorów i z odpisu 1% . Oprócz tego przeprowadzane byÅ‚y zbiórki podczas zabaw charytatywnych i podczas zorganizowanego meczu piÅ‚karskiego pomiÄ™dzy Widzewem łódź a ArkÄ… Nowa Sól. W czasie tego meczu zebrano kwotÄ™ 35000 zÅ‚. Å›rodki te zostaÅ‚y przeznaczone na projekt i kosztorys remontu budynku, wykonanie przyÅ‚Ä…czy prÄ…du, gazu i wody oraz na doposażenie sali rehabilitacyjnej i pracowni komputerowej. 29 grudnia 2006 r. Warsztat Terapii ZajÄ™ciowej zostaÅ‚ oficjalnie otwarty. W lutym 2007 roku Stowarzyszenie wystÄ…piÅ‚o z wnioskiem do PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepeÅ‚nosprawnych na zajÄ™cia w WTZ. W październiku 2007 roku drogÄ… przetargu zakupiliÅ›my 9-osobowe RENAULT TRAFIC. W 2007 roku, z pozyskanych pieniÄ™dzy od sponsorów i z odpisu 1%, Stowarzyszenie zagospodarowaÅ‚o plac przy budynku WTZ (boisko sportowe, plac rekreacyjny) za kwotÄ… 12000.zÅ‚. W 2008 roku braliÅ›my udziaÅ‚ w konkursach ogÅ‚oszonych przy UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim Województwa Lubuskiego i przez Powiat Nowosolski. W 2009 roku również realizowaliÅ›my projekty z konkursów, w których nasz udziaÅ‚ finansowy wyniósÅ‚ 7195 zÅ‚. Z roku na rok pozyskujemy coraz wiÄ™cej darczyÅ„ców, którzy oddajÄ… 1% na dziaÅ‚alność Stowarzyszenia. W 2009 roku za otrzymane pieniÄ…dze wykonaliÅ›my elewacji budynku WTZ na kwotÄ… 45000 zÅ‚. Stowarzyszenie wykupywaÅ‚o także abonamenty obiadowe dla najbardziej potrzebujÄ…cych osób, przygotowywaÅ‚o paczki Å›wiÄ…teczne, finansowaÅ‚o wyjÅ›cia do kina, zakupiÅ‚o 5 rowerów na użytek WTZ, dopÅ‚acaÅ‚o do dziaÅ‚alnoÅ›ci WTZ. Stowarzyszenie zatrudnia 10 instruktorów terapii zajÄ™ciowej, instruktora zawodu, rehabilitanta, psychologa, muzykoterapeutÄ™, lekarza. Stowarzyszenie posiada peÅ‚ne zaplecze biurowe wyposażone w urzÄ…dzenia TI i meble. W latach 2009, 2010 i 2011 Stowarzyszenie realizowaÅ‚o wiele kolejnych projektów z zakresu sportu, rekreacji, spoÅ‚ecznej integracji i aktywizacji zawodowej, w których beneficjentami byÅ‚y dorosÅ‚e osoby niepeÅ‚nosprawne.Rostrzygniecie przetargu. Na podstawie złożonych ofert, dnia 17 grudnia 2013 roku,podjęto decyzję o wyborze oferty Anabo Spółka z. o. o. z Zielonej Góry, ze względu na cenę samochodu.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego i jego przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"


 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!