Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

AKTUALNO?CI


Na podstawie z?o?onych ofert, dnia 17 grudnia 2013 roku,

podj?to decyzj? o wyborze oferty

Anabo Sp?ka z. o. o. z Zielonej Gry, ze wzgl?du na cen? samochodu.


ZAPYTANIE OFERTOWE


na zakup samochodu osobowego i jego przystosowanie do przewozu osb niepe?nosprawnych.

Projekt wsp?finansowany ze ?rodkw Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w ramach Programu wyrwnywania r?nic mi?dzy regionami II

szczeg?y zamwienia i formularzHISTORIA

 

Stowarzyszenie Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej Pom? nie b?d? sam" powsta?o w 2005 roku. W tym samym roku zosta?o organizacj? po?ytku publicznego (nr 80191010642805464341210001). Ze wzgl?du na brak Warsztatu Terapii Zaj?ciowej dla osb niepe?nosprawnych w powiecie nowosolskim Stowarzyszenie postanowi?o pozyska? budynek i z?o?y? wniosek do PFRON o utworzenie WTZ. W 2006 roku Starostwo Powiatowe w Nowej Soli u?yczy?o Stowarzyszeniu na 10 lat budynek parterowy o powierzchni 512 m2, do ca?kowitego remontu i przystosowania dla osb niepe?nosprawnych. Tego samego roku z?o?yli?my wniosek do PFRON o utworzenie WTZ dla 50 osb z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przyznano nam 560000 z? na remont i wyposa?enie pomieszcze?. Zarz?d Powiatu wspomg? nas kwot? 190000 z?. Dodatkowe ?rodki Stowarzyszenie pozyska?o od sponsorw i z odpisu 1% . Oprcz tego przeprowadzane by?y zbirki podczas zabaw charytatywnych i podczas zorganizowanego meczu pi?karskiego pomi?dzy Widzewem ?d? a Ark? Nowa Sl. W czasie tego meczu zebrano kwot? 35000 z?. ?rodki te zosta?y przeznaczone na projekt i kosztorys remontu budynku, wykonanie przy??czy pr?du, gazu i wody oraz na doposa?enie sali rehabilitacyjnej i pracowni komputerowej. 29 grudnia 2006 r. Warsztat Terapii Zaj?ciowej zosta? oficjalnie otwarty. W lutym 2007 roku Stowarzyszenie wyst?pi?o z wnioskiem do PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osb niepe?nosprawnych na zaj?cia w WTZ. W pa?dzierniku 2007 roku drog? przetargu zakupili?my 9-osobowe RENAULT TRAFIC. W 2007 roku, z pozyskanych pieni?dzy od sponsorw i z odpisu 1%, Stowarzyszenie zagospodarowa?o plac przy budynku WTZ (boisko sportowe, plac rekreacyjny) za kwot? 12000.z?. W 2008 roku brali?my udzia? w konkursach og?oszonych przy Urz?dzie Marsza?kowskim Wojewdztwa Lubuskiego i przez Powiat Nowosolski. W 2009 roku rwnie? realizowali?my projekty z konkursw, w ktrych nasz udzia? finansowy wynis? 7195 z?. Z roku na rok pozyskujemy coraz wi?cej darczy?cw, ktrzy oddaj? 1% na dzia?alno?? Stowarzyszenia. W 2009 roku za otrzymane pieni?dze wykonali?my elewacj? budynku WTZ na kwot? 45000 z?. Stowarzyszenie wykupywa?o tak?e abonamenty obiadowe dla najbardziej potrzebuj?cych osb, przygotowywa?o paczki ?wi?teczne, finansowa?o wyj?cia do kina, zakupi?o 5 rowerw na u?ytek WTZ, dop?aca?o do dzia?alno?ci WTZ. Stowarzyszenie zatrudnia 10 instruktorw terapii zaj?ciowej, instruktora zawodu, rehabilitanta, psychologa, piel?gniark?, muzykoterapeut?, logoped?, lekarza. Stowarzyszenie posiada pe?ne zaplecze biurowe wyposa?one w urz?dzenia TI i meble. W latach 2009, 2010 i 2011 Stowarzyszenie realizowa?o wiele kolejnych projektw z zakresu sportu, rekreacji, spo?ecznej integracji i aktywizacji zawodowej, w ktrych beneficjentami by?y doros?e osoby niepe?nosprawne.

 

Wesprzyj nasze dzia?ania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZI?KUJEMY !!!