Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

PRACOWNIE

 

Warsztat Terapii Zaj?ciowej jest placwk? pobytu dziennego dla 50 osb niepe?nosprawnych.

Terapia zaj?ciowa prowadzona jest w 9 pracowniach:Gospodarstwa domowego 

Do zada? pracowni gospodarstwa domowego nale?y planowanie i przygotowywanie od strony kulinarnej: ?wi?t Wielkanocnych i Bo?ego Narodzenia oraz uroczysto?ci, takich jak: zabawa karnawa?owa, t?usty czwartek, Walentynki, Dzie? Kobiet, Dzie? Wiosny, festyn rodzinny, Andrzejki, Rocznica Otwarcia WTZ po??czona z zabaw? sylwestrow?, bal karnawa?owy. Uczestnicy pracowni przygotowuj? potrawy, ktre uwzgl?dniaj? specyfik? uroczysto?ci, dekoruj? te potrawy, piek? ciasta, do ktrych wykorzystuj? przygotowane wcze?niej p?produkty w postaci przetworw z warzyw i owocw, przygotowuj? potrawy cateringowe, przyjmuj? i obs?uguj? go?ci. Przez ca?y rok, potrawy sporz?dzane w pracowni degustuj? uczestnicy, ktrzy przygotowuj? je oraz zamiennie, pracuj?cy w innych pracowniach warsztatu. Pocz?stunek obejmuje czynno?ci nakrywania i podawania do sto?u oraz wykonywania wszelkich prac porz?dkowych z tym zwi?zanych. W ramach pracowni gospodarstwa domowego organizowane s? wyjazdy na sezonowe zbiory: jagd (czerwiec/lipiec) oraz na grzyby (wrzesie?/pa?dziernik).

kuchnia-4-mini

Technik r?nych

W Pracowni Przyrodniczo Bukieciarskiej realizowany jest program rehabilitacji spo?ecznej i zawodowej. Uczestnicy pod okiem instruktora wykonuj? prace dekoracyjne i okoliczno?ciowe to jest kompozycje z r?nych materia?w , stroiki ?wi?teczne girlandy bukiety drzewa , anio?y choinki, dodatki do kompozycji ?wieczniki ozdobne. Uczestnicy ucz? si? pakowa? prezenty dekorowa? wn?trza zwi?zane z r?nymi okazjami. W sezonie pracuj? w ogrodzie grabi?c, plewi?c kosz? traw? , sadz? , i siej? ro?liny podlewaj?c je i usuwaj?c suche p?dy . Staraj? si? uczy? wyplatania wikliny.

Zdobniczo - introligatorskiej 

Pracownia Zdobniczo - Zajmujemy si? bindowaniem dziennikw, notesw, albumw i laminowaniem wizytwek, identyfikatorw oraz ci?ciem papieru gilotyn? . Wykonujemy koperty , kartki okoliczno?ciowe, zaproszenia oraz projektujemy albumy na zdj?cia. Potrafimy robi? zak?adki do ksi??ek, ramki z tektury, teczki, a tak?e pi?knie ozdabia? w?asne wytwory - pude?ka, albumy, notesy wykorzystuj?c przy tym r?ne elementy pasmanteryjne, dziurkacze ozdobne, stemple sylikonowe i ozdoby z filcu. Tworzymy bi?uteri? z zakupionych gotowych p?produktw oraz wykonanych przez nas ozdb z filcu. Do tworzenia bi?uterii wykorzystujemy rwnie? korale wykonane w pracowniach ceramicznej i stolarskiej. Doskonalimy, tak?e umiej?tno?ci monta?u i sk?adania pude?ek. Naszym ulubionym zaj?ciem jest obs?uga wykrojnika "Big Shot" oraz tworzenie kompozycji z otrzymanych elementw papieru.


Robtek r?cznych i plastyki 

W pracowni robtek r?cznych i plastyki uczymy si? wyra?a? tre?? tematw, prze?y? i uczu? za pomoc? ?rodkw plastycznych. Poznajemy nowe techniki plastyczne, malujemy na folii i szkle. Malujemy i ozdabiamy przedmiot u?ytkowe i artystyczne, wyroby ceramiczne, drewniane,gipsowe. Uczymy si? szy?, wyszywa?, robi? na szyde?ku. Wykonujemy drobne prace krawieckie, szyjemy patczworki, robimy serwetki, wyszywamy obrazki, robimy gobeliny. W ramach zaj?? uczestnicy maj? mo?liwo?? indywidualnego wypowiadania si? poprzez r?ne formy aktywno?ci twrczej.


robotki-1-mini robotki-2-mini


Ceramiki artystycznej 

Podczas codziennych zaj?? w pracowni ceramiki artystycznej kszta?towane jest poczucie estetyki, pi?kna i wyra?ania w?asnej ekspresji twrczej. Uczestnicy ucz? si? wykorzystywa? w?asne umiej?tno?ci do tworzenia przedmiotw artystycznych i u?ytkowych. Udzia? w zaj?ciach ma bardzo du?e w?a?ciwo?ci terapeutyczne: rozwija wyobra?ni?, poczucie smaku i estetyki, doskonali sprawno?ci manualne, usprawnia percepcj? wzrokow? i wzrokowo-ruchow?, kszta?tuje cierpliwo??, wytrwa?o?? oraz poczucie odpowiedzialno?ci za w?asn? prac? i powierzone mienie. Podnoszenie samodzielno?ci, wiary we w?asne mo?liwo?ci, warto?? i przydatno?? spo?eczn?. Uczestnicy zdobywaj? wiedz? na temat surowca, jakim jest glina, zasad procesu jej obrbki i metod zdobienia(rycie wzorw, szkliwienie, topienie szkie?, malowanie angobami i farbami podszkliwnymi, doklejanie ozdb, tuszowanie). Podczas zaj?? tworzymy r?nego rodzaju artyku?y ozdobne ( figurki, obrazki, zawieszki, rze?by) i u?ytkowe (misy, patery, miseczki, kubki, talerzyki, wazony). Mo?liwo?? udzia?u i obserwacji w ca?ym procesie powstawania wyrobw z gliny, daje uczestnikom wiele satysfakcji, Szczeglnie mo?liwo?? korzystania z gotowych (wypalonych, szkliwionych) przedmiotw.

ceramika-1-mini ceramika-2-mini


Multimedialno - biurowej 

Zaj?cia w pracowni multimedialno biurowej stanowi? dla uczestnikw codziennie nowe wyzwania. Cz??ci z nas komputer pomaga uczy? si? podstawowych rzeczy takich jak: czytanie, pisanie, liczenie, poznawanie nowego s?ownictwa. Innym pozwala rozwija? pasje jakimi s?: obrazy, fotografia, film,  muzyka i wiele innych. Z uwagi na biurowy charakter w pracowni multimedialno- Biurowej zawsze co? si? dzieje: przepisujemy dokumenty, drukujemy, kserujemy i roznosimy wszystko co jest niezb?dne dla funkcjonowania Warsztatu jak i naszej pracowni. Ponadto, du?o czasu po?wi?camy na kszta?towanie umiej?tno?ci poruszania si? w sieci internetu i korzystania z jej zasobw. Jeste?my okiem i uchem Warsztatu. Staramy si? wszystkie nasze wycieczki i wydarzenia w Warsztacie dokumentowa? za pomoc? r?nych form multimedialnych. Wsp?pracujemy ze wszystkimi pracowniami: dokonujemy konserwacji oraz naprawy

komputery-1-mini komputery-2-mini


Porz?dkowa

Zadaniem pracowni po??dkowej jest utrzymanie czysto?ci i porz?dku w warsztacie (toalety, korytarz, szatnia, pomieszczenia biurowe i gospodarcze), dba?o?? o sprz?t gospodarczy oraz planowanie i zakup ?rodkw higienicznych i chemicznych ?rodkw czysto?ci. 


pracownie pracownie

Stolarskiej 

W pracowni stolarskiej uczymy si? pos?ugiwa? wieloma narz?dziami i maszynami. Dlatego w naszej pracy bardzo wa?ne jest przestrzeganie zasad Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy, wzajemnej pomocy i dobrej wsp?pracy. Najcz??ciej pracujemy jak w manufakturze; dzielimy prac? wg naszych mo?liwo?ci i umiej?tno?ci, wykonuj?c takie zadania jak: czyszczenie, ci?cie i wy?ynanie, szlifowanie, frezowanie, ??czenie materia?u, impregnowanie, malowanie wykonywanych wyrobw. Nasze prace to: breloczki, szafki na klucze, meble ogrodowe, karmniki, studzienki ogrodowe, skrzyneczki na kwiaty, budy dla psw,wzki ogrodowe, p?ki, donice, pergole, ramki, wz drabiniasty na ko?ach, modele wie?y Eiffela z patyczkw bambusowych, zabawki drewniane. Wykonujemy tak?e naprawy, prace porz?dkowe i konserwatorskie w Warsztacie. Po?o?yli?my kafelki na podje?dzie. Ch?tnie pracujemy w lesie. Aktualnie uczymy si? pos?ugiwa? ?upark? i przygotowujemy drewno kominkowe.

Przygotowania zawodowego

....


Rehabilitacja

Dodatkowo wszyscy uczestnicy WTZ bior? udzia? w zaj?ciach sportowo - rehabilitacyjnych. Rehabilitacja maj?ca na celu usprawnianie fizyczne, odbywa si? w r?norodny sposb. Zaj?cia s? zr?nicowane, z wykorzystaniem wielu metod i rodzajw ?wicze?. Najcz??ciej ?wiczenia odbywaj? si? na salce rehabilitacyjnej. S? to ?wiczenia indywidualne dobrane na podstawie zalece? fizjoterapeuty. Uwzgl?dniono w nich sprawno?? fizyczn?, stan zdrowia oraz realne mo?liwo?ci uczestnikw. Ponadto wszyscy uczestnicy WTZ przychodz? na zaj?cia grupowe wed?ug ustalonego harmonogramu. Urozmaiceniem rehabilitacji s? rwnie? wyj?cia na basen. Dodatkowo odbywaj? si? rwnie? zaj?cia na sali gimnastycznej. Uczestnicy maj? mo?liwo?? rozwijania umiej?tno?ci wsp?dzia?ania w grupie, nauk? zdrowej rywalizacji, godnego wygrywania i przegrywania, rozwijanie samodzielno?ci i wiary we w?asne si?y, stymulacje rozwoju, radzenie sobie z sob? samym i innymi lud?mi. Uczestnicy przygotowywani s? i bior? udzia? w licznych olimpiadach i zawodach sportowo rekreacyjnych. Dodatkow? form? rehabilitacji s? rwnie? zaj?cia na ?wie?ym powietrzu np. Tai-Chi, Nordic Walking, wycieczki rowerowe.


 

Wesprzyj nasze dzia?ania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZI?KUJEMY !!!