Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

STATUT

 

Stowarzyszenia Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej Pom? nie b?d? sam" w Nowej Soli

(Tekst jednolity z dnia 15 pa?dziernika 2013 r.)

 

Rozdzia? I

Postanowienia oglne

 

1

1. Organizacja nosi nazw?: Stowarzyszenie Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej Pom? nie b?d? sam" w Nowej Soli - dalej zwana "Stowarzyszeniem".

2. Stowarzyszenie jest zawi?zane na czas nieograniczony i posiada osobowo?? prawn?. Dzia?a na podstawie przepisw ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 79,poz.855 z p?n .zm./ oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

2

Stowarzyszenie dzia?a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3

Siedzib? Stowarzyszenia jest Nowa Sl

 

4

Stowarzyszenie u?ywa piecz?ci o nazwie Stowarzyszenie Dzieci i M?odzie?y niepe?nosprawnej Pom? nie b?d? sam" z podaniem miejsca jego siedziby.

 

Rozdzia? II

Cele i sposoby dzia?ania

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1. integrowanie osb pe?nosprawnych z niepe?nosprawnymi;

2. propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepe?nosprawno?ci;

3. tworzenie przyjaznych warunkw do funkcjonowania osb niepe?nosprawnych;

4. wspieranie dzia?a? osb niepe?nosprawnych i promocja ich inicjatyw;

5. nawi?zywanie kontaktu z lokalnymi o?rodkami wsparcia oraz instytucjami; promuj?cymi rehabilitacj? spo?eczn? osb niepe?nosprawnych;

6. oglne usprawnienie, rozwijanie umiej?tno?ci, w tym czynno?ci ?ycia codziennego oraz zaradno?ci osobistej;

7. aktywizacja zawodowa;

8. rozwijanie psychofizycznych sprawno?ci niezb?dnych w pracy;

9. rozwj umiej?tno?ci planowania i komunikowania si?;

10. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiej?tno?ci zawodowych umo?liwiaj?cych podj?cie pracy w zak?adzie aktywno?ci zawodowej lub innej pracy, zarobkowej oraz szkolenia zawodowego;

11. pomoc psychologiczno - pedagogiczna oraz prawna;

12. pomoc medyczna;

13. przeciwdzia?anie uzale?nieniom, pomoc spo?eczn?, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb;

14. dzia?alno?? na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo?ecznej osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym;

15. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel?gnowanie polsko?ci oraz rozwj ?wiadomo?ci narodowej obywatelskiej i kulturowej;

16. ochrona i promocji zdrowia;

17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostaj?cych bez pracy;

18. dzia?alno?? na rzecz rwnych praw kobiet i m??czyzn;

19. dzia?alno?? na rzecz wypoczynku dzieci i m?odzie?y;

20. dzia?alno?? na rzecz kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i dziedzictwa narodowego;

21. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

22. wspieranie turystyki i krajoznawstwa;

23. dzia?alno?? na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsp?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami;

24. przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym.

 

6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. wsp?prac? z instytucjami pa?stwowymi, pozarz?dowymi dzia?aj?cymi w zakresie obj?tym celami Stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia;

2. wsp?praca z o?rodkami masowego przekazu w zakresie informowania o potrzebach osb niepe?nosprawnych, ich sytuacji spo?ecznej i ?yciowej;

3. organizowanie aukcji, koncertw charytatywnych, imprez integracyjnych;

4. gromadzenie ?rodkw finansowych i rzeczowych na realizacj? celw;

5. organizowanie kursw, szkole? w zakresie edukacji, rehabilitacji osb niepe?nosprawnych, turnusw rehabilitacyjnych;

6. prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej; rehabilitacyjnej dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych;

7. organizowanie lokalnych grup samopomocowych wspieraj?cych osoby niepe?nosprawne w ?rodowisku miejskim i wiejskim;

8. wspieranie materialne osb potrzebuj?cych;

9. zorganizowanie i prowadzenie warsztatw terapii zaj?ciowej;

10. organizowanie wolontariatu;

11. tworzenie i prowadzenie hosteli dla osb bezdomnych, niepe?nosprawnych;

12. tworzenie i prowadzenie o?rodkw interwencyjno - poradniczych;

13. organizowanie wsparcia materialnego i niematerialnego;

14. po?rednictwo w poszukiwaniu miejscy pracy;

15. inicjowanie i prowadzenie placwek prowadz?cych edukacj? dla uosb znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej np. Klubw Integracji Spo?ecznej i Centrum Integracji Spo?ecznej, ?wietlic ?rodowiskowych, socjoterapeutycznych, ?rodowiskowych domw samopomocowych dla uosb niepe?nosprawnych, zak?adw aktywizacji zawodowej i sp?dzielnie socjalne;

16. przygotowywanie osb do udzia?u w dzia?aniach edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz przedsi?biorczo?ci;

17. prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursw nauki zawodu zmierzaj?cej do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykszta?cenia cz?onkw Stowarzyszenia, osb wykluczonych spo?ecznie i zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym, bezrobotnych;

18. tworzenie programw zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i zorganizowanie i prowadzenie warsztatw terapii zaj?ciowej;

19. tworzenie programw zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i dzia?alno?ci samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

 

7

Stowarzyszenie opiera sw? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej og?u cz?onkw. Do prowadzenia swych spraw oraz zada? statutowych mo?e zatrudni? pracownikw.

 

Rozdzia? III

Cz?onkowie Stowarzyszenia

 

8

Cz?onkowie stowarzyszenia dziel? si? na:

1. cz?onkw zwyczajnych;

2. cz?onkw wspieraj?cych;

3. cz?onkw honorowych;

 

9

1. Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? osoba pe?noletnia ktra z?o?y deklaracj? cz?onkowsk? oraz posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i akceptuj?ca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Cz?onkiem honorowym mo?e zosta? osoba fizyczna ktra wnios?a znacz?cy wk?ad w rozwj idei Stowarzyszenia lub wyr?ni?a si? w realizacji jego celw.

3. Cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenie mo?e zosta? osoba fizyczna lub prawna, ktra zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialn? lub niematerialn?. Osoba prawna dzia?a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

10

Cz?onkw zwyczajnych i wspieraj?cych przyjmuje w drodze uchwa?y Zarz?d Stowarzyszenia.

 

11

 Nadanie tytu?u cz?onka honorowego nast?puje uchwa?? Walnego Zebrania Cz?onkw na wniosek Zarz?du.

 

12

 Ka?dy cz?onek zwyczajny posiada:

1. czynne i bierne prawo wyboru do w?adz Stowarzyszenia,

2. prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

3. prawo zg?aszania wnioskw, uchwa? i postulatw pod adresem w?adz

 

13

Cz?onek zwyczajny jest zobowi?zany:

1. aktywnie uczestniczy? w pracach Stowarzyszenia i realizowa? jego cele,?

2. przestrzega? statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,

3. regularnie op?aca? sk?adki cz?onkowskie.

 

14

 Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi maj? prawo uczestniczy? w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadaj? g?os doradczy we w?adzach Stowarzyszenia.

 

15

1. Cz?onkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

    1) rezygnacji z?o?onej na pi?mie Zarz?dowi,

    2) ?mierci cz?onka

    3) skre?lenia z listy cz?onkw z powodu nieusprawiedliwionego zlegania z p?aceniem sk?adek,

    4) wykluczenia w przypadku stwierdzenia ra??cego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowie? i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,

2. Decyzje okre?lone w ust.1 pkt. 3 i 4 podejmuje Zarz?d.

3. decyzji wymienionej w ust.1 pkt 3 i 4 Zarz?d powiadamia cz?onka, ktry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji mo?e odwo?a? si? do Walnego Zebrania Cz?onkw.

 

Rozdzia? IV

Struktura Organizacyjna

 

16

W?adzami Stowarzyszenia s?:

1. Walne Zebranie Cz?onkw,

2. Zarz?d Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

 

17

1.Kadencja w?adz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybr odbywa si? w g?osowaniu jawnym, bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw, spo?rd nieograniczonej liczby kandydatw w obecno?ci co najmniej po?owy oglnej liczby uprawnionych do g?osowania.

2.Uchwa?y w?adz Stowarzyszenia podejmowane s? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy oglnej liczby uprawnionych do g?osowania chyba, ?e przepisy statutu stanowi? inaczej.

3.W przypadku braku kworum wyznacza si? drugi termin i wtedy uchwa?y podejmuje si? bez wzgl?du na liczb? obecnych cz?onkw.

 

A.Walne Zebranie Cz?onkw

 

18

Walne zebranie cz?onkw jest najwy?sz? w?adz? stowarzyszenia

 

19

1. Walne Zebranie mo?e by? zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie zwo?uje co najmniej raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lata - Zarz?d Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo?uje Zarz?d:

    1)z w?asnej inicjatywy,

    2)na wniosek Komisji Rewizyjnej

    3)na pisemne umotywowane ??danie co najmniej 1/5 cz?onkw zwyczajnych.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno by? zwo?ane nie p?niej ni? w ci?gu 6 tygodni od daty z?o?enia wnioskw wymienionych - w ust.3 pkt.2 i 3.

 

20

 W Walnym Zebraniu udzia? bior?:

1. z g?osem stanowi?cym - cz?onkowie zwyczajni,

2. z g?osem doradczym - cz?onkowie wspieraj?cy, honorowi i go?cie.

 

21

 Do kompetencji Walnego Zebrania nale?y:

1. okre?lanie g?wnych kierunkw dzia?ania Stowarzyszenia,

2. uchwalanie statutu i jego zmian,

3. uchwalanie bud?etu i zatwierdzanie bilansu,

4. wybr i odwo?anie Prezesa Zarz?du ,

5. wybr i odwo?anie cz?onkw Zarz?du oraz uzupe?nienie jego sk?adu,

6. wybr i odwo?anie cz?onkw Komisji Rewizyjnej oraz uzupe?nienie jej sk?adu,

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? Zarz?du oraz Komisji Rewizyjnej,

8. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarz?dowi,

9. ustalanie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej,

10. rozpatrywanie odwo?a? w sprawach cz?onkowskich,

11. podejmowanie innych uchwa? wniesionych pod obrady,

12. podj?cie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia.

 

B. Zarz?d Stowarzyszenia

 

22

1. Zarz?d sk?ada si? z 4 do 5 cz?onkw w tym: prezesa, dwch zast?pcw,

2. Prezes Zarz?du kieruje pracami Zarz?du.

 

23

1. Zarz?d Stowarzyszenia kieruje bie??c? dzia?alno?ci? zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania.

2. Dla wa?no?ci o?wiadcze? woli w przedmiocie praw i obowi?zkw maj?tkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego cz?onka Zarz?du przy zobowi?zaniach o warto?ci do 5.000z?., w pozosta?ych przypadkach wymagane jest wsp?dzia?anie dwch cz?onkw Zarz?du.

3. Dla wa?no?ci innych pism i dokumentw wymagany jest podpis prezesa lub jednego z cz?onkw Zarz?du.

 

 

24

 Do zakresu dzia?ania Zarz?du nale?y w szczeglno?ci:

1. realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwa? Walnego Zebrania,

2. kierowanie bie??c? prac? Stowarzyszenia i zarz?dzanie jego maj?tkiem,

3. ustalanie bud?etu Stowarzyszenia,

4. zwo?ywanie Walnego Zebrania,

5. podejmowanie uchwa? w sprawach cz?onkowskich,

6. prowadzenie dokumentacji,

7. opracowanie i sk?adanie sprawozda? na Walne Zebranie.

 

25

Zarz?d zbiera si? w ustalonych prze/ siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak ni? raz na 3 miesi?ce. Zarz?d dokonuje podzia?u czynno?ci mi?dzy swoich cz?onkw w sprawach nie wymagaj?cych dzia?ania wsplnego.

 

C. Komisja Rewizyjna

 

26

1. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z trzech cz?onkw.

2. Komisja Rewizyjna, wybiera ze swego grona przewodnicz?cego.

 

27

 Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y:

1. przeprowadzanie kontroli z dzia?alno?ci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w zale?no?ci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni? raz do roku;

2. sk?adanie sprawozda? na Walnym Zebraniu i przedstawianie wnioskw o udzielenie absolutorium Zarz?dowi;

3. przedstawianie Zarz?dowi wynikw kontroli wraz z wnioskami;

4. sk?adanie wniosku o zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

28

1. Cz?onkowie Komis Rewizyjnej maj? prawo bra? udzia?, z g?osem doradczym: w posiedzeniach Zarz?du.

2. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie ffiig? pe?ni? innych funkcji we w?adzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna jest niezale?na od zarz?du w zakresie wykonywania kontroli wewn?trznej oraz jej cz?onkowie:

    a) nie mog? by? cz?onkami organu zarz?dzaj?cego ani pozostawa? z nimi w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia,

    b) nie mog? by? skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo z winy umy?lnej.

 

Rozdzia? V

Maj?tek Stowarzyszenia

 

29

1. Maj?tek Stowarzyszenia tworz?:

    1) ruchomo?ci i nieruchomo?ci b?d?ce w?asno?ci? Stowarzyszenia,

    2) ?rodki pieni??ne,

    3) inne prawa maj?tkowe.

2. Maj?tek mo?e s?u?y? wy??cznie realizacji celw statutowych Stowarzyszenia.

3. Maj?tek stowarzyszenia powstaje z nast?puj?cych ?rde?:

    1) sk?adek cz?onkowskich zgodnie z paragrafem 21 pkt.9,

    2) darowizn, spadkw i zapisw,

    3) wp?yww z dzia?alno?ci w?asnej.

 

30

 Stowarzyszenie mo?e przyj?? jedynie spadek nie obci??ony.

 

31

1. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?, na oglnych zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach. Dochd z dzia?alno?ci gospodarczej Stowarzyszenia s?u?y realizacji celw statutowych i nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy jego cz?onkw.

2. W zakresie gospodarowania maj?tkiem zabronione jest:

a) udzielanie po?yczek lub zabezpieczanie zobowi?za? maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi cz?onkowie, cz?onkowie organw oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywanie maj?tku na rzecz cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, w szczeglno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie maj?tku na rzecz cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarw lub us?ug od podmiotw, w ktrych uczestnicz? cz?onkowie Stowarzyszenia, cz?onkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.

3. Dzia?alno?? po?ytku publicznego prowadzona na rzecz og?u spo?eczno?ci, lub okre?lonej grupy podmiotw wyodr?bnionej ze wzgl?du na szczeglnie trudn? sytuacj? ?yciow? lub materialn? w stosunku do spo?ecze?stwa, nie mo?e by? prowadzona wy??cznie na rzecz cz?onkw Stowarzyszenia.

 

Rozdzia? VI

Postanowienia ko?cowe

 

32

 Niniejszy statut mo?e by? zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwa?y podj?tej wi?kszo?ci? dwch trzecich g?osw przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby

cz?onkw.

 

33

1. Stowarzyszenie mo?e by? rozwi?zane na podstawie uchwa?y Walnego Zebrania podj?tej wi?kszo?ci? dwch trzecich g?osw przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onkw.

2. Likwidatorw wyznacza Walne Zebranie.

3. Pozosta?y po likwidacji maj?tek lub uzyskane z likwidacji po?ytki zostaj? przeznaczone na cele okre?lone w uchwale Walnego Zebrania .

 

Wesprzyj nasze dzia?ania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZI?KUJEMY !!!